logo image

САВЕЗ ГРАЂАНА И ДРЖАВЕ

ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И ЗЛОУПОТРЕБА

Послодавци

Обавештење о правима

Послодавац је дужан да свим радно ангажованим лицима достави писано обавештење о правима из овог закона, као и да одреди одговорно лице за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем.

Поступање послодавца по добијању информације

Радње којима се угрожава или повређује јавни интерес могу се догодити код сваког послодавца, независно од броја радно ангажованих. Према томе, сваки послодавац је дужан да поступи без одлагања по информацији која је обелодањена узбуњивањем, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема информације.

Обавеза поступања по информацији подразумева да је послодавац дужан да у прописаном року започне поступак из своје надлежности, тј. да предузме активности или донесе акт којим би се започео поступак поводом откривене информације. Наравно, то не значи и завршетак поступка, јер ће у највећем броју случајева поступак поводом откривене информације трајати дуже од 15 дана, а у складу са посебним прописима.

Послодавац је дужан да, у оквиру својих овлашћења, предузме мере ради отклањања утврђених неправилности у вези са обелодањеном информацијом, да узбуњивача заштити од штетне радње, као и да предузме непходне мере ради обустављања штетне радње и отклањања последица штетне радње.

Послодавац је дужан да обавести узбуњивача о исходу поступка по његовом окончању, у року од 15 дана од дана окончања поступка.

Послодавац је дужан да, на захтев узбуњивача, пружи обавештења узбуњивачу о току и радњама предузетим у поступку, као и да омогући узбуњивачу да изврши увид у списе предмета и да присуствује радњама у поступку.

Закон обавезује послодавца који има више од десет запослених да поступак унутрашњег узбуњивања регулише у општем акту у складу са законом. Примера ради, уколико послодавац има само једног запосленог, одредбе о унутрашњем узбуњивању не би биле смислене. У овом случају запослени би морао директно да се обрати послодавцу, а то у конкретном случају не би било сврсисходно. Ово је и један од разлога због којег су унутрашње и спољашње узбуњивање постављени алтернативно.

Послодавац је дужан да на видном месту, доступном сваком радно ангажованом лицу, као и на интернет страници послодавца ако постоје техничке могућности, истакне општи акт. Одредбе општег акта о поступку унутрашњег узбуњивања морају бити у складу са законом и подзаконским актом којим је ближе уређен начин унутрашњег узбуњивања.

Одредбама општег акта не може се умањити обим права или ускратити неко право узбуњивачу из овог закона. Оне одредбе које нису у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог закона, ништавне су.

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених

Овде можете наћи примере формулара и аката које послодавци треба да донесу у складу са Законом о заштити узбуњивача. Ради се о формама које нису обавезујуће, већ представљају примере добре праксе.

Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач и друга лица су дужни да се придржавају општих и посебних мера заштите тајних података прописаних законом који уређује тајност података.

Узбуњивање послодавца тајним подацима

Информација којом се врши узбуњивање може да садржи тајне податке. Тајним подацима сматрају се подаци који су у складу са прописима о тајности података претходно означени као тајни. Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач је дужан да се прво обрати послодавцу, а ако се информација односи на лице које је овлашћено да поступа по информацији, информација се подноси руководиоцу послодавца.

У случају да послодавац није у року од 15 дана поступио по информацији у којој су садржани тајни подаци, односно ако није одговорио или није предузео одговарајуће мере из своје надлежности, узбуњивач се може обратити овлашћеном органу.

Узбуњивање овлашћеног органа тајним подацима

Изузетно, у случају да се информација односи на руководиоца послодавца, информација се подноси овлашћеном органу. Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач не може узбунити јавност, ако законом није другачије одређено.